ติดต่อ กรณีพบปัญหาในการใช้งาน


ครูภิญโญ ขียา (ห้องกิจการนักเรียน อาคาร อบจ.)
ครูพีระพงษ์  ปรีดาชม (ห้องคอมพิวเตอร์)
​ครูปฏิภาณ  สุตระ (ห้องพักครู สังคมศึกษา ชั้น7)