เลือกวิชาประจำปีการศึกษา 2563/1


1. 3D

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1304
ผู้ดูแล: นายพีระพงษ์ ปรีดาชม
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1412
ผู้ดูแล: นางสุพรพันธ์ จิตบรรเทา
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1612
ผู้ดูแล: นางสาววรรษมล โชคขจิตสัมพันธ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1505
ผู้ดูแล: นางยรรยง เชตุใจ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1510
ผู้ดูแล: นางศตพร ชาญชัยสิทธิ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1608
ผู้ดูแล: นางสาววิภารัตน์ พะแป่
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1508
ผู้ดูแล: นางสาวศิราณี โชติงาม
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1508
ผู้ดูแล: นางสาวเบญจวรรณ อุทธโยธา
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1408/1
ผู้ดูแล: นางสาวชลทิชา ไวยรัตน์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1407/1
ผู้ดูแล: นางสาวปิยภัทร เรืองโรจน์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1211
ผู้ดูแล: นางตวงทรัพย์ เสาะแสวง
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1407/2
ผู้ดูแล: นางสาวเฉลิมศรี ผ่องใส
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1207
ผู้ดูแล: นางสาวผานิตย์ ตีรเศรษฐ์ศักดิ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1408/2
ผู้ดูแล: นางสาวชุติมา จันทร์แจ้ง
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้องพยาบาล
ผู้ดูแล: นางสาวพรชีวัน ทัฬหิกรณฑ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1512
ผู้ดูแล: นางสาวอรุณศิริ สัมมา
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1707
ผู้ดูแล: นางสาวสุธิสา ทับทองคำ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1411
ผู้ดูแล: นายธิติ ไชยันติร์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 4206
ผู้ดูแล: นายพรชัย พูนขุนทด
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1802
ผู้ดูแล: นางสาว นิรมล เหล่าสัมฤทธิ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1301/1
ผู้ดูแล: ณัชญ์สรัล ณัฐนันท์ธร
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 3304
ผู้ดูแล: นางสาวณัฐภัชสร รื่นกมล
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1612
ผู้ดูแล: นายณฐกร สุทธิวรรณ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1302
ผู้ดูแล: นายณัฐพล บัวอุไร
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 4308
ผู้ดูแล: นางสาวกินรี มุ่งมาตร
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1508
ผู้ดูแล: นางสาวสุกัญญา ธีรศาสตร์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1512
ผู้ดูแล: นางสาวสราวีย์ รัตนจงเกียรติ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: โต๊ะชมพู-ฟ้า
ผู้ดูแล: นางสาวรุ่งทิวา ปัญญาสืบ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: โรงยิม
ผู้ดูแล: นายชวัลวิทย์ สอนมานะ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1610
ผู้ดูแล: นางภคพร จิตตรีขันธ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1405/1
ผู้ดูแล: นายนิวัฒน์ เสนาะ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1806
ผู้ดูแล: นางสาวรัชนิวรรณ ขาวเผือก
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1806
ผู้ดูแล: นางสาวธิฐิกาญจน์ มุ่งเบียดกลาง
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 3202
ผู้ดูแล: นางจารีรัตน์ บัวแย้ม
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1508
ผู้ดูแล: นางเสาวภา ทองต้นรัตนากร
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1808
ผู้ดูแล: นายณัฐพงศ์ อ้นน้อย
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 100 คน
สถานที่: อบจ.
ผู้ดูแล: นายปฏิภาณ สุตระ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1201
ผู้ดูแล: นายสิทธิกร รัตนวารินทร์ชัย
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 2304
ผู้ดูแล: นางชัญญา แซ่ลิ้ม
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1707
ผู้ดูแล: นางลักขณา นิยม
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 3407
ผู้ดูแล: นายสุรกฤต กุหลาบเพ็ชรทอง
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้องประดิษฐ์
ผู้ดูแล: นางสาวพันธ์ทิพย์ ขุนดี
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้องประดิษฐ์
ผู้ดูแล: นางสาวกิ่งเดือน เรียนรู้
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1812
ผู้ดูแล: นายนพพล เพิ่มพูน
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: โรงยิม
ผู้ดูแล: นายวิเชียร จันทเเสง
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1906
ผู้ดูแล: นายอนันท์ วงษ์เเสง
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1505
ผู้ดูแล: นางชื่นจิต เเสนสุด
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1802
ผู้ดูแล: นางดุษณี กลั่นเกษร
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1708
ผู้ดูแล: นางสาวนิตยา ไชยพรหม
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 2303
ผู้ดูแล: นางนิภาพร ขันเงิน
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1501
ผู้ดูแล: นางนุชนาถ ไมตรีแพน
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1905
ผู้ดูแล: นางอำไพ ตันติกุล
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1702
ผู้ดูแล: นายวรากฤช นันท์แก้ว
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1911
ผู้ดูแล: นางสาวจุฑามาศ เซี่ยงคิ้ว
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1606
ผู้ดูแล: นางสาว พรทิพย์ จับจิตต์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1712
ผู้ดูแล: นางเทพนรินทร์ ลาพาสระน้อย
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 3408
ผู้ดูแล: นางสาวกนกพันธ์ อรุณรัศมี
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1606
ผู้ดูแล: นายธรรม์ธเนศว์ แก้วสุขใส
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1301/2
ผู้ดูแล: นางสาวจิรภิญญา วงษ์ตรีศรี
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1809
ผู้ดูแล: นางธัญธารีย์ สินศักดิ์โค
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1606
ผู้ดูแล: นายอำนาจ เปรมบางเขน
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้องเขียนแบบ
ผู้ดูแล: นายมนัส จันทรัพย์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้องไฟฟ้า
ผู้ดูแล: นายการันต์ จันทา
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1611
ผู้ดูแล: นายนภัทร โสภณภัทรากุล
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 3203
ผู้ดูแล: นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ชำนาญ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1505
ผู้ดูแล: นางสาวสาวิณี ปิ่นคล้าย
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 3207
ผู้ดูแล: นางสุกัญญา ภัทรสกล
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: โรงยิม
ผู้ดูแล: นายพลสันต์ บุญเจริญ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1704
ผู้ดูแล: นางสุพัตรา เยาวนิช
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 2308
ผู้ดูแล: นายสายัญ อนุวัฒนา
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: อบจ.
ผู้ดูแล: นางสาวพรทิพย์ เเก้วรัตนะสกุล
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 3302
ผู้ดูแล: นางสาวอาศุ อุทารจิตต์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1503
ผู้ดูแล: นางสาวศิวนาฎ ฉวีจันทร์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1901
ผู้ดูแล: นายอิทธิพันธ์ นาโควงค์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1301/1
ผู้ดูแล: นายสุธีร์ นาทร
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1512
ผู้ดูแล: นางสาวรัตนา ทองคำธรรมชาติ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้องเบเกอรี่
ผู้ดูแล: นางสาวรติพร ช่อลำไย
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: อบจ.
ผู้ดูแล: นายภิญโญ ขียา
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 3208
ผู้ดูแล: นางสาว พลอยไพลิน ก้อนใส
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 4207
ผู้ดูแล: นายเอกปกรณ์ ฐีตะธรรมานนท์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: สนามฟุตบอล
ผู้ดูแล: นายสมพอ ภู่โกสีย์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1805
ผู้ดูแล: นางดาราวรรณ วงษ์สง่า
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 3402
ผู้ดูแล: นางสมบุญ ซีบังเกิด
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1803
ผู้ดูแล: นางสาวจินดาพร พ่วงปิ่นเพชร์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1705
ผู้ดูแล: นางสาวรวิษฎา ถิรวัชรภูวดล
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1705
ผู้ดูแล: นายปรัชญา งาสิทธิ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1801
ผู้ดูแล: นายชนะชนม์ สวัสดิ์นุชาติ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1401/1
ผู้ดูแล: นายวีรภัทร ติระดำรงค์กุล
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: นางสาวอภันตรี กระต่ายทอง
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 2305
ผู้ดูแล: นางสาว ชนิดา กุลเเพทย์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 2307
ผู้ดูแล: นายนรากร คำโสภา
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 2309
ผู้ดูแล: นายวิมล พงษ์เตรียง
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 2306
ผู้ดูแล: นายรัชชานนท์ พูลสิน
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1806
ผู้ดูแล: นางสาวนพวรรณ มัยลิขิตมงคล
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1607
ผู้ดูแล: นางสาวสิริกุล มูลเมือง
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1706
ผู้ดูแล: นางสาวนารีรัตน์ จันต๊ะใจ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1804
ผู้ดูแล: นายเจริญ ทองอ่อน
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1206
ผู้ดูแล: นายฤทธิ์รงค์ สวากัลป์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1612
ผู้ดูแล: นางสาวจุไรรักษ์ บุทธิจักร์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 3204
ผู้ดูแล: นายอภิรักษ์ ทองโชติ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: นางสาวประพาฬรัตน์ เจริญศิริรุ่งเรือง
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1610
ผู้ดูแล: นายธงชัย ควรคนึง
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-