เลือกวิชาประจำปีการศึกษา 2562/2


รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1508
ผู้ดูแล: นางเสาวภา ทองต้นรัตนากร
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1508
ผู้ดูแล: นางสาวเบญจวรรณ อุทธโยธา
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1405-1
ผู้ดูแล: นางสาวเฉลิมศรี ผ่องใส
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1405-2
ผู้ดูแล: นางสาวสุธาสินี เวียงวิวัฒน์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1205
ผู้ดูแล: นางตวงทรัพย์ เสาะแสวง
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1407-1
ผู้ดูแล: นางสาวปิยภัทร เรืองโรจน์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องพยาบาล
ผู้ดูแล: นางสาวพรชีวัน ทัฬหิกรณฑ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1411
ผู้ดูแล: นายทัสซึ ซึรุอิชิ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1505
ผู้ดูแล: นางยรรยง เชตุใจ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1510
ผู้ดูแล: นางกรรณาภรณ์ ปทุมดำรงค์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1411
ผู้ดูแล: นายธิติ ไชยันติร์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1711
ผู้ดูแล: นายณฐกร สุทธิวรรณ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1412
ผู้ดูแล: นางสุพรพันธ์ จิตบรรเทา
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1407-2
ผู้ดูแล: นายนิวัฒน์ เสนาะ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1801
ผู้ดูแล: นายนพพล เพิ่มพูน
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 46 คน
สถานที่: ห้องเชียร์
ผู้ดูแล: นายพงศธร จิตรบรรเทา
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:เฉพาะเด็กชุมนุมเชียร์

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 3304
ผู้ดูแล: นายสิทธิกร รัตนวารินทร์ชัย
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1803
ผู้ดูแล: นางดาราวรรณ วงษ์สง่า
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1805
ผู้ดูแล: นางสาวจิรสุดา ด้นประดิษฐ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1707
ผู้ดูแล: นางสาววิชุดา จินดา
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1807
ผู้ดูแล: นางสาวกนกพันธ์ อรุณรัศมี
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 3406
ผู้ดูแล: นายสุรกฤต กุหลาบเพ็ชรทอง
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 3405
ผู้ดูแล: นางสาวผานิตย์ ตีรเศรษฐ์ศักดิ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: นางสาวอภันตรี กระต่ายทอง
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 3301
ผู้ดูแล: นางสาวพันธ์ทิพย์ ขุนดี
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 3301
ผู้ดูแล: นางสาวกิ่งเดือน เรียนรู้
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: อบจ.
ผู้ดูแล: ว่าที่ ร.ต.ธานี ชุนวงษ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: โรงยิม อาคาร อบจ.
ผู้ดูแล: นายสมพอ ภู่โกสีย์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องอาหารไทย
ผู้ดูแล: นางวรรณี นาคหาร
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องอาหารไทย
ผู้ดูแล: นางสาวรติพร ช่อลำไย
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องโสตทัศนศึกษา
ผู้ดูแล: นายอภิเดช กุลบุตร
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1703
ผู้ดูแล: นางสาวนิตยา ไชยพรหม
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 19 คน
สถานที่: หน้าห้องพัฒฯ อบจ.
ผู้ดูแล: นายภิญโญ ขียา
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1802
ผู้ดูแล: นางเรณู กรเเก้ว
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ระเบียงชั้น 6
ผู้ดูแล: นางสาวรมิตา ยุพจันทร์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 3305
ผู้ดูแล: นางเทพนรินทร์ ลาพาสระน้อย
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1508
ผู้ดูแล: นางสาวศิราณี โชติงาม
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1612
ผู้ดูแล: นางสาววรรษมล เสนาะคำ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ระเบียงชั้น 6
ผู้ดูแล: นายธวัชชัย รัตนวิชัย
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1612
ผู้ดูแล: นายณภัทร โสภณภัทรากุล
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 19 คน
สถานที่: ห้องพัฒฯ
ผู้ดูแล: admin
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1705
ผู้ดูแล: นายปรัชญา งาสิทธิ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องไฟฟ้า
ผู้ดูแล: นายการันต์ จันทา
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 2306
ผู้ดูแล: นายรัชชานนท์ พูลสิน
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1704
ผู้ดูแล: นางสาวนิรมล เหล่าสัมฤทธิ์
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: อาคารเกษตรกรรม
ผู้ดูแล: นางพรทิพย์ จิตต์ธรรม
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1705
ผู้ดูแล: นางสาวสุพัตรา เยาวนิช
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1906
ผู้ดูแล: นายอนันท์ วงษ์เเสง
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ระเบียงชั้น 6
ผู้ดูแล: นางสาว พรทิพย์ จับจิตต์
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: อบจ.
ผู้ดูแล: นางสาวพรทิพย์ เเก้วรัตนะสกุล
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ระเบียงชั้น 6
ผู้ดูแล: นางสุริยา นิ่มปลื้ม
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: โรงยิม อาคาร อบจ.
ผู้ดูแล: นายชวัลวิทย์ สอนมานะ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1301/1
ผู้ดูแล: นายสุธีร์ นาทร
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1705
ผู้ดูแล: นายชนินทร์ แก้วเจริญ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1503
ผู้ดูแล: นางสาวศิวนาฎ ฉวีจันทร์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1610
ผู้ดูแล: นางรุ่งทิวา ค้ำคูณ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: หน้าอาคาร1
ผู้ดูแล: นายสิทธิชัย ดุลเเสง
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: สนามหน้าหอพัก
ผู้ดูแล: นายธีระศักดิ์ จเรรัชต์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1302
ผู้ดูแล: นายณัฐพล บัวอุไร
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1212
ผู้ดูแล: นางสมบุญ ซีบังเกิด
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1906
ผู้ดูแล: นางสาวศศิมา แสงสว่าง
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: อบจ.
ผู้ดูแล: นายวิเชียร จันทเเสง
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 2305
ผู้ดูแล: นางสาว ชนิดา กุลเเพทย์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1501
ผู้ดูแล: นางสาวอรุณศิริ สัมมา
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1611
ผู้ดูแล: นายฤทธิ์รงค์ สวากัลป์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1809
ผู้ดูแล: นางสาวธิฐิกาญจน์ มุ่งเบียดกลาง
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1706
ผู้ดูแล: นางสาวพลอยไพลิน ก้อนใส
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องไฟฟ้า
ผู้ดูแล: นายพงษ์นรินทร์ เม่าทับ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1505
ผู้ดูแล: นางชื่นจิต เเสนสุด
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1806
ผู้ดูแล: นางสาวนพวรรณ มัยลิขิตมงคล
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1610
ผู้ดูแล: นายธงชัย ควรคนึง
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 29 คน
สถานที่: ในห้องพัฒฯ
ผู้ดูแล: นายปฎิภาณ สุตระ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-