เลือกวิชาประจำปีการศึกษา 2562/1


รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1612
ผู้ดูแล: นางสาววรรษมล เสนาะคำ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1503
ผู้ดูแล: นางชื่นจิต เเสนสุด
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องธนาคาร รร.
ผู้ดูแล: นางสาวไชยยา บัวเผื่อนหอม
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1812
ผู้ดูแล: นางสาวจุไรรักษ์ บุทธิจักร์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1402
ผู้ดูแล: นางตวงทรัพย์ เสาะแสวง
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องพยาบาล
ผู้ดูแล: นางสาวพรชีวัน ทัฬหิกรณฑ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องกลุ่มสาระวิทย์ ฯ
ผู้ดูแล: นางกรรณาภรณ์ ปทุมดำรงค์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1906
ผู้ดูแล: นางสาวศศิมา แสงสว่าง
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1704
ผู้ดูแล: นางสาวนิรมล เหล่าสัมฤทธิ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1408/2
ผู้ดูแล: นางสาวสุธาสินี เวียงวิวัฒน์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 41 คน
สถานที่: 1411
ผู้ดูแล: นายธิติ ไชยันติร์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: อบจ
ผู้ดูแล: admin
รับสมัคร: ม.5 ม.6
Note:รับเฉพาะ นักเรียนค่ายสัญจร ม.5 ม.6

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1612
ผู้ดูแล: นายฤทธิรงค์ สวากัลป์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1412
ผู้ดูแล: นางสุพรพันธ์ จิตบรรเทา
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1508
ผู้ดูแล: นางเสาวภา ทองต้นรัตนากร
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1805
ผู้ดูแล: นายชัยยุทธ อนุวรรณ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 100 คน
สถานที่: อาคาร อบจ
ผู้ดูแล: นายพงศธร จิตรบรรเทา นายณภัทร โสภณภัทรากุล
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:รับเฉพาะนักเรียนชุมนุมเชียร์และแปลอักษร

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: สนามเปตอง
ผู้ดูแล: นายวิเชียร จันทเเสง
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1807
ผู้ดูแล: นายนพพล เพิ่มพูน
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1807
ผู้ดูแล: นางสาวกนกพันธ์ อรุณรัศมี
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1802
ผู้ดูแล: นางเรณู กรเเก้ว
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1606
ผู้ดูแล: นางสาว พรทิพย์ จับจิตต์
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 3407
ผู้ดูแล: นายสุรกฤต กุหลาบเพ็ชรทอง
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 3405
ผู้ดูแล: นางสาวผานิตย์ ตีรเศรษฐ์ศักดิ์
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 3301
ผู้ดูแล: นางสาวพันธ์ทิพย์ ขุนดี
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 3301
ผู้ดูแล: นางสาวกิ่งเดือน เรียนรู้
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องกิจการนักเรียน
ผู้ดูแล: นายภาสกร โชคขจิตรสัมพันธ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: สนามหน้าน้ำพุ
ผู้ดูแล: ว่าที่ ร.ต.ธานี ชุนวงษ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องเบเกอรี่
ผู้ดูแล: นางวรรณี นาคหาร
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องเบเกอรี่
ผู้ดูแล: นางสาวรติพร ช่อลำไย
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องโสตทัศนศึกษา
ผู้ดูแล: นายอภิเดช กุลบุตร
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1703
ผู้ดูแล: นางสาวนิตยา ไชยพรหม
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 2305
ผู้ดูแล: นางนิภาพร ขันเงิน
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1803
ผู้ดูแล: นางดาราวรรณ วงษ์สง่า
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: โรงยิม อาคาร อบจ.
ผู้ดูแล: นายฐิติวัสส์ ชำนาญเท
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 3305
ผู้ดูแล: นางเทพนรินทร์ ลาพาสระน้อย
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1809
ผู้ดูแล: นางสาวธิฐิกาญจน์ มุ่งเบียดกลาง
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1707
ผู้ดูแล: นางสาววิชุดา จินดา
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องไฟฟ้า
ผู้ดูแล: นายพงษ์นรินทร์ เม่าทับ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 2306
ผู้ดูแล: นายรัชชานนท์ พูลสิน
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1301/1
ผู้ดูแล: นายสุธีร์ นาทร
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: อาคารเกษตรกรรม
ผู้ดูแล: นางพรทิพย์ จิตต์ธรรม
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1401
ผู้ดูแล: นางสาวธิดารัตน์ คนตรง
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1906
ผู้ดูแล: นายอนันท์ วงษ์เเสง
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 3203
ผู้ดูแล: นางสาวสุภาวดี คำเเสง
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1512
ผู้ดูแล: นางสาวรัตนา ทองคำธรรมชาติ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: หน้าห้องพักครูกลุ่มสาระฯ พละศึกษา
ผู้ดูแล: นางสาวพรทิพย์ เเก้วรัตนะสกุล
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1606
ผู้ดูแล: นางสุริยา นิ่มปลื้ม
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: โรงยิม อาคาร อบจ.
ผู้ดูแล: นายชวัลวิทย์ สอนมานะ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1607
ผู้ดูแล: นางสาวรมิตา ยุพจันทร์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1608
ผู้ดูแล: นางรุ่งทิวา ค้ำคูณ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ลานหน้าเสาธง
ผู้ดูแล: นายสิทธิชัย ดุลเเสง
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: สนามหน้าหอพัก
ผู้ดูแล: นายธีระศักดิ์ จเรรัชต์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1705
ผู้ดูแล: นางศิตา เมธากุลนันท์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1212
ผู้ดูแล: นางสมบุญ ซีบังเกิด
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1906
ผู้ดูแล: นางสาววีรวัลย์ สัมพันธ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1505
ผู้ดูแล: นางยรรยง เชตุใจ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1408/1
ผู้ดูแล: นางสาวปิยภัทร เรืองโรจน์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1806
ผู้ดูแล: นางสาวจิรสุดา ด้นประดิษฐ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 2305
ผู้ดูแล: นางสาว ชนิดา กุลเเพทย์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องกลุ่มสาระวิทย์ ฯ
ผู้ดูแล: นางสาวอรุณศิริ สัมมา
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 3204
ผู้ดูแล: นายอภิรักษ์ ทองโชติ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: โต๊ะชมพู-ฟ้าใต้ตึกสิรินธร 1
ผู้ดูแล: นายนิวัฒน์ เสนาะ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1806
ผู้ดูแล: นางวรรณา ปันส่วน
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1610
ผู้ดูแล: นายธงชัย ควรคนึง
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 3202
ผู้ดูแล: นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ชำนาญ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1706
ผู้ดูแล: นางสาวพลอยไพลิน ก้อนใส
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: นางสาวอภันตรี กระต่ายทอง
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1302
ผู้ดูแล: นายณัฐพล บัวอุไร
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1510
ผู้ดูแล: นายไพบูลย์ ชาญชัยสิทธิ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-