ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนผิดวิชาหรือมีความประสงค์จะเปลี่ยนวิชา  ติดต่อขอลงทะเบียนย้ายวิชาเรียนได้ ถึง วันศุกร์ที่ 15 พ.ย. 2562 เท่านั้น 


มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ ครูภิญโญ  ขียา (ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อาคาร อบจ.)

skr.jpg