ติดต่อ กรณีพบปัญหาในการใช้งาน


ครูภิญโญ ขียา (ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อาคาร อบจ.)
ครูพีระพงษ์  ปรีดาชม (ห้องคอมพิวเตอร์)
​ครูปฏิภาณ  สุตระ (
ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อาคาร อบจ.)